Dava, limited şirket ortağının şahsi borcu sebebiyle alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesi istemine ilişkindir. Ortaklardan birinin payını haczettir...

Anlaşmalı boşanma davası, devamında eşlerin bir isteğinin kalmadığı evliliklerin kanun yolları dolanılarak bitirilmesinin önüne geçilmek üzere düşünül...

13. Hukuk Dairesi 2011/13698 E., 2012/3596 K. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dola...

13. Hukuk Dairesi 2011/19916 E., 2012/4096 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanı...

13. Hukuk Dairesi 2011/5470 E., 2012/857 K. Taraflar arasındaki tapu iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dav...

13. Hukuk Dairesi 2011/18053 E., 2012/3482 K. A.... A.... ile E.......T.. vekili avukat N..... G...... aralarındaki dava hakkında Kozan 2. Asliye Huku...

13. Hukuk Dairesi 2010/10519 E., 2011/897 K. Taraflar arasındaki alacak, tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dola...

13. Hukuk Dairesi 2011/3355 E., 2011/6924 K. Davacı, davalı K…….. AŞ.den 25.6.2007 tarihinde otomobil satın aldığını, aracın 2.7.2007 tarihinde teslim...

13. Hukuk Dairesi 2010/16912 E., 2011/5308 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanı...

13. Hukuk Dairesi 2010/13371 E., 2011/4123 K. Taraflar arasındaki alacak davasının bozmaya uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenler...

 13. Hukuk Dairesi 2010/14192 E., 2011/3550 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davan...

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın tarafından 21 Ocak 2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmi Gazete’de “Çek Defterlerin...

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası’yla kurulmuştur.[1] Amacı Anayasa’da yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak ve TBMM tarafından çıkarılan yasaların...

14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   BİR...

Yargıtay, sadece zinanın değil, duygusal birlikteliğin de diğer eşin kişilik haklarına saldırı olduğuna karar verdi. Evli çiftin boşanmasına sebep ola...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93.maddesine göre sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri , sağ...

Yabancı ülkelerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından görülür. Yurtdışında vekalet çıkartacak olan müvekkillerimizin ilgili ülkenin Türk Konsolosl...

ilk cevap haricen tahsili yapılan dosya ile ilgili olarak İcra dairesine şu kadar gün içerisinde bildirimde bulunmalısnız diyememekteyiz. Zira böyle b...

Doç.Dr.Suphi ASLANOĞLU*  Ali Rıza ÖZALP** I. GİRİŞ Tticari hayatın olağan akışı içerisinde tacirler arasında gerçekleşen mali nitelikteki işlemlerde,...

13. Hukuk Dairesi 2010/11317 E., 2011/2633 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanı...

13. Hukuk Dairesi 2010/13002 E., 2011/2105 K. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dola...

13. Hukuk Dairesi 2011/13234 E., 2011/20824 K. Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı...

13. Hukuk Dairesi 2011/13524 E., 2011/19637 K. Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dav...

13. Hukuk Dairesi 2010/3958 E., 2011/1717 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın...

13. Hukuk Dairesi 2010/5661 E., 2011/1578 K. Taraflar arasındaki adi ortaklığın feshi ve tasfiyesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı...

13. Hukuk Dairesi 2011/10397 E., 2011/14600 K. Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davan...

13. Hukuk Dairesi 2011/5605 E., 2011/14474 K. Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanı...

13. Hukuk Dairesi 2011/716 E., 2011/14368 K. Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dol...

13. Hukuk Dairesi 2011/4202 E., 2011/14042 K. Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava...

13. Hukuk Dairesi 2011/4644 E., 2011/12903 K. Taraflar arasındaki müspet zararın tazmini davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerd...

H a b e r l e r

Son Eklenen İçtihatlar

Köşe Yazıları

Köşe Yazıları

Son Eklenen Hukuki Çalışmalar

İFLAS VE İFLAS ERTELEME HALLERİNDE ALACAKLILARIN DURUMU

Doç.Dr.Suphi ASLANOĞLU*  Ali Rıza ÖZALP** I. GİRİŞ Tticari hayatın olağan akışı içerisinde tacirler arasında g...

Son Eklenen Matbu Evraklar

Satışın Ne Şekilde Yapılacağının Mahkemeye Sorulması Müzekeresi

T.C.  İCRA HAKİMLİĞİNE Dosya No:   ALACAKLI                : VEKİLİ                       :   Alacak...

Biyografiler

Tarih ve Güncel Bilgiler

Anlaşmalı Boşanma Davasına İlişkin Sorular

Anlaşmalı boşanma davası, devamında eşlerin bir isteğinin kalmadığı evliliklerin kanun yolları dolanılarak bitirilm...

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Yapısı

Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası’yla kurulmuştur.[1] Amacı Anayasa’da yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak ve...

SORU CEVAP PLATFORMU

Avukat meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini korumak adına  hukuki danışma içeren sorular cevaplanmadan silinecektir.

MATBU EVRAKLAR

  • Satışın Ne Şekilde Yapılacağının Mahkemeye Sorulması Müzekeresi

    T.C.  İCRA HAKİMLİĞİNE Dosya No:   ALACAKLI                : VEKİLİ                       :   Alacaklı ……………'ye borçlu …………………… hakkında Müdürlü ...

  • 103 Davet Kağıdı Müzekkeresi

    T.C.  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                            Dosya No: ...

  • Tapuya Haciz Müzekeresi

                       T.C.              İSTANBUL   ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  DOSYA NO:2014/……. ESAS    ……………….. TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                             ...

Molierac Fransız Avukat der ki: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”