SUÇLARIN BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN TANIMLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi GİRİŞ Suçların birleşmesi (içtimaı) konusundaki temel ilke cezaların birleştirilme...

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldır...

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/1944 KARAR: 2014/7000 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı ne...

Taksi plakası yatırımcılar için önemli bir gelir kapısı. Ancak alınan yeni kararla taksi plakalarını, başka mesleğe sahip olanlar artık alamayacak. Ta...

Binlerce kişiden 70 milyon lirayı aşkın bir para topladığı iddia edilen Mega Holdings’in Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili savcılığın bir soruşturm...

  MADDE SUÇ 86 Kasten yaralama (3. fıkra hariç) 89 Taksirle yaralama 106 Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötü...

  MADDE SUÇ 11/2 Bir Türk vatandaşı tarafından yabancı ülkede işlenen ve aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlar* * Şikayet z...

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ESAS: 2013/21426 KARAR: 2014/4032 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda...

Daha önceden Tüketiciden alınan, dosya masrafları ve komisyonların iadesi şimdede şirketler için geçerli oldu , bunun için Yargıtayın  verdiği emsal k...

BİLGİSAYAR   Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden yazılan UYAP Mevzuat Programı siz kullanıcılarımızın hizmetine üc...

T.C ADALET BAKANLIĞ Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı     : 73640249-045.02[02]-105-2014-53/1770                                                      ...

MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ             Konu ve kapsam            MADDE 1 – (1) Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, tarafl...

 SERBEST ,KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN  AVUKATLAR İÇİN  NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK “NOTERLİK BELGESİ” ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ...

Mahcuz mala istihkak davasında mahcuz mal, borçlunun elinde ise İİK. 97 uyarınca üçüncü şahıs davayı alacaklıya karşı açacaktır. Fakat mal üçüncü şahs...

Giriş İslâm hukukunun aslî kaynakları Kur’ân-ı kerîm, sünnet, icma ve kıyastır. Bunun yanında ikinci derecede kaynaklar da vardır. Bunlara fer’î delil...

T.C. D A N I Ş T A Y Dokuzuncu Daire Esas No : 2010/3137 Karar No : 2013/10770 Özeti: İhalenin feshi sonucu kesilen para cezasının tahsili için uygula...

Danıştay Belediyelerin uyguladığı sokak ve caddelerde park ücreti uygulamasına dur dedi. Olay Burdur'da belediyenin bazı caddelerin otopark ücreti alm...

17 ve 15 yaşındakilerin velayetinin, istememesine rağmen anneye verilmesine Yargıtay 'Dur' dedi. Boşanma davasında, babaları cezaevinde olan 17 ve 15...

Yargıtay, Torunlar inşaatta 10 işçinin öldüğü asansör kazası gibi iş cinayetleriyle ilgili davaları da etkileyecek bir karar verdi. Yargıtay, bu tür i...

Yargıtay, yol kenarına idrar yapan sanığa Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan verilen hapis cezasını bozdu. Isp...

Görevli ve Yetkili Mahkemler Tablosu DAVANIN ADI/KONUSU GÖREVLİ MAH YETKİLİ MAHKEME ACELE İŞLERDE El Koyma, Tespit ve Tescil ASLİYE HUKUK M. Taşınmazı...

Avukat, yargının kurucu unsurudur. Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesi, avukatın hak ve yetkilerine saygı duyulmasını zorunlu kılar. B...

Avukatlık Mesleğinin Tarihçesi 1. Avukatlık Mesleğinin Avrupa’daki Gelişimi Eski Yunan ve Roma’da Avukatlık Mesleği Avrupa’da bugünkü anlamıyla 13. yü...

Mesleki kıyafeti zorunlu olan sayılı mesleklerden biride Avukat'lık mesleğidir. Hemen hemen herkesin gördüğü cübbenin detaylarını pek kimse bilemez. K...

AVUKAT NELERİ GİDER YAZABİLİR? GVK M. 68 1)Hasılattan indirilebilecek giderler 2)yannamede indirilecek giderler 3)Avukatların gider yazamayacakları öd...

Özet Hemen bütün bilim adamlarının birleştiği ve Yargıtay uygulamasında kararlılık ifade eden ölçüye göre ispat yükü, hayatın olağan akışına aykırı id...

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/9218 K. 2010/15381 T. 27.9.2010 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece veril...

Bartın Barosu Kadın Hukuku Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde kadına karşı yapılan şiddete dikkat çekmek ve mücadele hakk...

Dolandırıcılar, son dönemde geliştirdikleri yeni bir yöntemde adliyeyi de kullanmaya başladı. Başkalarına ait kimlik bilgileriyle icra dairelerine gid...

İcra Takibi Hazırlarken nelere dikkat edilmeli ve dosya nasıl hazırlanmalıdır. Öncelikle Ödeme emri borçlu sayısından 2 fazla olmalıdır. Takip talebi...

H a b e r l e r

Son Eklenen İçtihatlar

Mesleki Gelişime Dair

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253)

  MADDE SUÇ 86 Kasten yaralama (3. fıkra hariç) 89 Taksirle yaralama 106 Malvarlığı itibarıyla büyük bir...

Köşe Yazıları

Köşe Yazıları

Son Eklenen Hukuki Çalışmalar

Suçların Birleşmesi

SUÇLARIN BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN TANIMLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERi GİRİŞ Suçların birleşmesi (içtimaı) konusu...

Son Eklenen Matbu Evraklar

Hacizde İstihkak Davası İcra Müdürlüğü Müzekere Örneği

                        T.C  .......................... İcra Müdürlüğü Dosya No : ..............................

Biyografiler

Tarih ve Güncel Bilgiler

UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı

BİLGİSAYAR   Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden yazılan UYAP Mevzuat Programı...

Tedbir kararının satışa engel olup olmadığı ve tedbirin mahiyetine

T.C ADALET BAKANLIĞ Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı     : 73640249-045.02[02]-105-2014-53/1770                   ...

MATBU EVRAKLAR

  • Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği

    SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ     Madde 1 – Taraflar;   Aşağıda adları/ünvanları yazılı olan taraflar arasında aşağıdaki koşullarla bir Sorumlu Müdür Sözleşmes ...

  • Yönetici Sözleşmesi Örneği

    YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ     Madde 1 – Taraflar;   İŞVEREN : ……….Bağımsız Kat Malikleri / İşyeri Malikleri Adına   ADRESİ : ……….. ………… ………./………….  …… ...

  • ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ

    ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ B O Ş A N M A  A N L A Ş M A S I Taraflar; İsmail ve Ayşe’den olma 15.08.19.… doğumlu Mehmet ……… ile Necati ve Safiye’d ...

Molierac Fransız Avukat der ki: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.Fakat hiçbir hiyerarşik üst te tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı!”